Lịch trình

Tháng 12 năm 2018

Ngày 1( Ch Nht) Kì thi năng lực tiếng nhật toàn quốc – JLPT
Ngày 3( Th 3) Hội thảo về các trường Đại Học, Cao đẳng
Ngày 5(Th 5)~ Ngày 6( Th 6) Du lịch cuối năm
Ngày 13(Th 6) Tiết học ngoại khóa
Ngày 23(Th 2)~ Ngày 6( Th 2) Nghỉ Đông

Tháng 1 năm 2019

Ngày 10(Th 3)  Kiểm tra và hướng dẫn nhập học
Ngày 11(Th 4) Lễ Nhập Học
Ng ày 16(Thứ 2) Khai Giảng
Ng ày 23( Thứ 2) Đại hội làm bánh Môchi
Ng ày 25(Thứ 4) Ngoại khóa thăm quan ASAKUSA

Tháng 2 năm 2019

Ng ày 8(Thứ 6) N ém đậu núi Narita
Ng ày 15(Thứ 6) Hoạt động ngoi khóa
Ng ày 22(Th ứ 6) Thăm quan phòng SUMO

Tháng 3 năm 2019

Ngày 1(Th 6) Trải nghiệm lễ hội búp bê(Làm búp bê, Gấp giấy)
Ngày 8(Th 6) Lễ tốt nghiệp
Ngày 15(Th 6) Thăm công viên Anderson
Ngày 18(Th 2) Nghỉ Xuân

Tháng 4 năm 2019

Ngày 4(Th 5) Bắt đầu trở lại học
Ngày 5(Th 6) Tiệc thịt nướng ngoài trời
Ngày 11(Th 5) Kiểm tra và hướng dẫn nhập học
Ngày 12 (Th 6) Lễ nhập học học sinh tháng 4
Ngày 17 (Th 4) Lễ hội cm hoa
Ngày 27~ Tháng 5 ngày 6 Nghỉ tuần lễ vàng

Tháng 5 năm 2019

Ngày 27~ Tháng 5 ngày 6 Nghỉ tuần lễ vàng
Ngày 10(Th 6) Thăm quan Tokyo Disneyland
Ngày 15 (Thứ 4) Thăm nông trại MAZA
Ngày 17 (Thứ 6) Hội thảo học lên cao
Ngày 20 (Thứ 2) Phòng chống động đất
Ngày 22 (Thứ 4) Hội thảo trường cao đẳng, đại học
Ngày 24 (Thứ 6) Bắt sò khi thy chiu rút

Tháng 6 năm 2019

Ngày  10(Thứ 2) Xem kịch Kabuki
Ngày  14 (Thứ 6) Thăm quan công viên UENO
Ngày  16 (Ch Nht) Thi EJU
Ngày  21 (Thứ 6) Hội thảo trường cao đẳng đại học

Tháng 7 năm 2019

Ngày  7(Ch Nht) Kì thi năng lực tiếng nhật JLPT
Ngày  11(Th 5) Kiểm tra và hướng dẫn nhập học
Ngày  12(Th 6) Lễ nhập học
Ngày  16(Thứ 3) Khai gi ảng
Ngày 24 (Thứ 4) Tr ải nghi ệm lễ hội Tanabata
Ngày 25 (Thứ 5) Hội tho các trường đại học, cao đẳng ti trường
Ngày 26 (Thứ 6) Ki ểm tra cui kì

Tháng 8 năm 2019

Ngày 29Ngày 18 tháng 8 Nghỉ hè
Ngày  19(Thứ 2) Khai giảng
Ngày  21 (Thứ 4) Trải nghiệm trà đo
Ngày  22 (Thứ 5) L ễ hội cm hoa
Ngày  23 (Thứ 6) Trải nghiệm Yukata
Ngày  28 (Thứ 4) Trường Ichinichi Rinkai

Tháng 9 năm 2019

Ngày  6(Thứ 6) Làng Đức Tokyo
Ngày  13(Thứ 6) Hội tho các trường đại học, cao đẳng ti trường
Ngày  20 (Thứ 6) Hội thảo học lên cao
Ngày  25 (Thứ 4) Trải nghiệm làm Sushi
Ngày  27 (Thứ 6) Hoạt động ngoại khóa

Tháng 10 năm 2019

Ngày  10(Thứ 5) Ki ểm tra và hướng dẫn nhp hc
Ngày  11 (Thứ 6) Lễ nhập hc tháng 10
Ngày  15 (Thứ 3) Khai giảng
Ngày  18 (Thứ 6) Hội thịt nướng ngoài trời
Ngày  21 (Thứ 2) Hoạt động ngoại khóa
Ngày  23(Thứ 4) Ngắm lá đỏ Momiji
Ngày  30 (Thứ 4) Kỉ niệm thành lp trường Tokyo JLA

Tháng 11 năm 2019

Ngày  10(Chủ Nht) Kiểm tra EJU
Ngày  15 (Thứ 6) Thăm quan công viên Anderson
Ngày  22 (Thứ 6) Phỏng vấn trên ph

Tháng 12 năm 2019

Ngày  1 (Chủ nht) K ì thi năng lực tiếng nh t JLPT
Ngày  5 (Thứ 5)6(Thứ 6) Du lịch cuối kì
Ngày  9(Thứ 2) Hội tho trường đại học cao đẳng
Ngày  13(Thứ 6) Hot đng ngoi khóa
Ngày  21Tháng 1 ngày 5 Nghỉ đông

Tháng 1 năm 2020

Ngày  9(Thứ 5) Ki ểm tra và hướng dẫn nhp hc
Ngày  10(Thứ 6) L ễ nhập hc tháng 1
Ngày  14 Thứ 3) Trải nghiệm làm Môchi
Ngày  17(Thứ 6) Thăm quan ASAKUSA

Tháng 2 năm 2020

Ngày  7(Thứ 6) Hoạt động ném đu núi Narita
Ngày  14(Thứ 6) Hoạt động ngoi khóa
Ngày  21(Thứ 6) Thăm phòng Sumo

 

 

Tháng 12 năm 2018

Ngày 1( Ch Nht) Kì thi năng lực tiếng nhật toàn quốc – JLPT
Ngày 3( Th 3) Hội thảo về các trường Đại Học, Cao đẳng
Ngày 5(Th 5)~ Ngày 6( Th 6) Du lịch cuối năm
Ngày 13(Th 6) Tiết học ngoại khóa
Ngày 23(Th 2)~ Ngày 6( Th 2) Nghỉ Đông

Tháng 1 năm 2019

Ngày 10(Th 3)  Kiểm tra và hướng dẫn nhập học
Ngày 11(Th 4) Lễ Nhập Học
Ng ày 16(Thứ 2) Khai Giảng
Ng ày 23( Thứ 2) Đại hội làm bánh Môchi
Ng ày 25(Thứ 4) Ngoại khóa thăm quan ASAKUSA

Tháng 2 năm 2019

Ng ày 8(Thứ 6) N ém đậu núi Narita
Ng ày 15(Thứ 6) Hoạt động ngoi khóa
Ng ày 22(Th ứ 6) Thăm quan phòng SUMO

Tháng 3 năm 2019

Ngày 1(Th 6) Trải nghiệm lễ hội búp bê(Làm búp bê, Gấp giấy)
Ngày 8(Th 6) Lễ tốt nghiệp
Ngày 15(Th 6) Thăm công viên Anderson
Ngày 18(Th 2) Nghỉ Xuân

Tháng 4 năm 2019

Ngày 4(Th 5) Bắt đầu trở lại học
Ngày 5(Th 6) Tiệc thịt nướng ngoài trời
Ngày 11(Th 5) Kiểm tra và hướng dẫn nhập học
Ngày 12 (Th 6) Lễ nhập học học sinh tháng 4
Ngày 17 (Th 4) Lễ hội cm hoa
Ngày 27~ Tháng 5 ngày 6 Nghỉ tuần lễ vàng

Tháng 5 năm 2019

Ngày 27~ Tháng 5 ngày 6 Nghỉ tuần lễ vàng
Ngày 10(Th 6) Thăm quan Tokyo Disneyland
Ngày 15 (Thứ 4) Thăm nông trại MAZA
Ngày 17 (Thứ 6) Hội thảo học lên cao
Ngày 20 (Thứ 2) Phòng chống động đất
Ngày 22 (Thứ 4) Hội thảo trường cao đẳng, đại học
Ngày 24 (Thứ 6) Bắt sò khi thy chiu rút

Tháng 6 năm 2019

Ngày  10(Thứ 2) Xem kịch Kabuki
Ngày  14 (Thứ 6) Thăm quan công viên UENO
Ngày  16 (Ch Nht) Thi EJU
Ngày  21 (Thứ 6) Hội thảo trường cao đẳng đại học

Tháng 7 năm 2019

Ngày  7(Ch Nht) Kì thi năng lực tiếng nhật JLPT
Ngày  11(Th 5) Kiểm tra và hướng dẫn nhập học
Ngày  12(Th 6) Lễ nhập học
Ngày  16(Thứ 3) Khai gi ảng
Ngày 24 (Thứ 4) Tr ải nghi ệm lễ hội Tanabata
Ngày 25 (Thứ 5) Hội tho các trường đại học, cao đẳng ti trường
Ngày 26 (Thứ 6) Ki ểm tra cui kì

Tháng 8 năm 2019

Ngày 29Ngày 18 tháng 8 Nghỉ hè
Ngày  19(Thứ 2) Khai giảng
Ngày  21 (Thứ 4) Trải nghiệm trà đo
Ngày  22 (Thứ 5) L ễ hội cm hoa
Ngày  23 (Thứ 6) Trải nghiệm Yukata
Ngày  28 (Thứ 4) Trường Ichinichi Rinkai

Tháng 9 năm 2019

Ngày  6(Thứ 6) Làng Đức Tokyo
Ngày  13(Thứ 6) Hội tho các trường đại học, cao đẳng ti trường
Ngày  20 (Thứ 6) Hội thảo học lên cao
Ngày  25 (Thứ 4) Trải nghiệm làm Sushi
Ngày  27 (Thứ 6) Hoạt động ngoại khóa

Tháng 10 năm 2019

Ngày  10(Thứ 5) Ki ểm tra và hướng dẫn nhp hc
Ngày  11 (Thứ 6) Lễ nhập hc tháng 10
Ngày  15 (Thứ 3) Khai giảng
Ngày  18 (Thứ 6) Hội thịt nướng ngoài trời
Ngày  21 (Thứ 2) Hoạt động ngoại khóa
Ngày  23(Thứ 4) Ngắm lá đỏ Momiji
Ngày  30 (Thứ 4) Kỉ niệm thành lp trường Tokyo JLA

Tháng 11 năm 2019

Ngày  10(Chủ Nht) Kiểm tra EJU
Ngày  15 (Thứ 6) Thăm quan công viên Anderson
Ngày  22 (Thứ 6) Phỏng vấn trên ph

Tháng 12 năm 2019

Ngày  1 (Chủ nht) K ì thi năng lực tiếng nh t JLPT
Ngày  5 (Thứ 5)6(Thứ 6) Du lịch cuối kì
Ngày  9(Thứ 2) Hội tho trường đại học cao đẳng
Ngày  13(Thứ 6) Hot đng ngoi khóa
Ngày  21Tháng 1 ngày 5 Nghỉ đông

Tháng 1 năm 2020

Ngày  9(Thứ 5) Ki ểm tra và hướng dẫn nhp hc
Ngày  10(Thứ 6) L ễ nhập hc tháng 1
Ngày  14 Thứ 3) Trải nghiệm làm Môchi
Ngày  17(Thứ 6) Thăm quan ASAKUSA

Tháng 2 năm 2020

Ngày  7(Thứ 6) Hoạt động ném đu núi Narita
Ngày  14(Thứ 6) Hoạt động ngoi khóa
Ngày  21(Thứ 6) Thăm phòng Sumo