hướng dẫn ở kí túc xá

hướng dn kí túc xá

Trường tiếng nht Tokyo JLA nm khu vc thun tin vi môi trường trong lành,và tiến hành khu kí túc xá đc lp đy đ trang thiết b.

Trường đang n lc to điu kin môi trường thun tin cho vic hc tp.

(Kí túc xá nm gn trường) gm kí túc xá nam và kí túc xá n.Có loi phòng 2 người/phòng, 3 người/phòng, 4 người/phòng.T trường đi b khong 5 đến 15 phút.


Tin kí túc xá

2 người 1 phòng ( hp đng đơn v 3 tháng hoc 6 tháng)

Phí vào kí túc 30,000 yên( không hoàn tr )       tin thiết b 38,000 yên ( không hoàn tr)

Tin nhà kí túc 35000 yên ( chưa tính tin đin nước gas)   3 tháng tng phí 173,000 yên, 6 tháng tng phí 278,000 yên


Phòng 3 người (Hp đng đơn v 3 tháng hoc 6 tháng )

Phí vào kí túc 30,000 yên ( không hoàn tr )      phí thiết b 38,000 yên ( không tr li )

Tin nhà kí túc 25,000( chưa tính tin đin nước gas)      3 tháng tng phí 143,000 yên      6 tháng tng phí 218,000 yên


Phí thiết b bao gm có phí kh đc thi, phí phòng dch khi ra khi phòng, phí s dng các thiết b máy git, giường, ti vi,điu hòa,..v..v

Trong ký túc xá viết như trên,nhà trường có chun b giường, tivi, t lnh, lò vi sóng, dng c nu ăn..

Tuy nhiên chăn đm, các em phi t chun b.