Hướng dẫn các khóa học

Khóa học theo tháng ‐1 năm có 4 lần

Có thể chọn khóa tháng 1,tháng 4,tháng 7,tháng 10 

giờ học

lớp học buổi sáng từ 9:00~12:15/lớp học buổi chiều từ 13:00~16:30
phụ thuộc vào kết quả kiểm tra mà chia theo lớp học sáng và lớp học chiều
*giờ học từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần 1 tuần 5 buổi, 3 tháng là 1 kì nên 1 năm có 4 kì học

thời gian học của khóa học lên

Lịch trình của trường

Tùy theo tình hình mà lịch trình của trường có thể bị thay đổi.