Hồ sơ

Khóa học du học thông thường, chương trình đào tạo dự bị,lớp học đặc biệt để học lên, lớp học làm kinh doanh.

Danh sách hồ sơ cần nộp.

 

Của những nước như Trung quốc, Mông cổ, Việt Nam,Mianma,Nepal,ban la đét,Sri lanka (PDF)
Những nước khác(PDF)

Form của trường

JLA Đơn xin nhập học(Funabashi campus)

JLA Đơn xin nhập học(Waseda campus)

Khóa học ngắn hạn

Hồ sơ cần nộp

✓ Đơn xin nhập học (xls)
✓ 2 ảnh (3cm×4cm)
✓ Coppy hộ chiếu
※ Đối với những người đang mang thẻ ngoại kiều phải  copy mặt trước và sau của thẻ,coppy trang xuất nhập quốc trong hộ chiếu và gửi đi.