Chế độ học bổng

Chế độ học bổng của trường JLA

Trợ cấp học phí cho học sinh học lên
– Thời gian : Trao trong buổi lễ tốt nghiệp
-Số tiền : 50.000 yên (với học sinh 
ưu tú)hoặc 30.000 yên ( học sinh có thành tích học tập tốt)
– Số l
ượng :6 người ( có khả năng vượt quá quy định )
– Đối t
ượng: nhập học quá 1 năm, học sinh có quyết định học tiếp lên đại học.

Học bổng dành cho lưu học sinh ( do bộ văn hóa cấp)
– Thời gian:
– Số tiền :40.000/ tháng
– Số l
ượng : từ 2 đến 5 ( có khả năng vượt quá quy định)
– Đối t
ượng: đối với học sinh nhập học sau 6 tháng.
http://www.jasso.go.jp/scholarship/shoureihi.html

Tiến cử đặc biệt
– Thời gian:
– Số tiền :Miễn giảm học phí
– Đối t
ượng: Học sinh học lên trường chuyên môn, đại học.

Các tiêu chí đánh giá :
(1) Tỉ lệ đi học trên 95 %
(2) Thái độ ,bài tập nộp đ
ược đánh giá loại ưu.
(3) Thành tích học tập tốt.